Dịch vụ
Sửa chữa

Phiếu bảo hành phải được gửi về Trung tâm kỹ thuật và hổ trợ kỹ thuật. Chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày bảo hành.Thiết bị được bảo hành theo đúng quí định của nhà sản xuất.

Phiếu bảo hành phải được gửi về Trung tâm kỹ thuật và hổ trợ kỹ thuật. Chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày bảo hành.Thiết bị được bảo hành theo đúng quí định của nhà sản xuất.

Phiếu bảo hành phải được gửi về Trung tâm kỹ thuật và hổ trợ kỹ thuật. Chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày bảo hành.Thiết bị được bảo hành theo đúng quí định của nhà sản xuất.

Phiếu bảo hành phải được gửi về Trung tâm kỹ thuật và hổ trợ kỹ thuật. Chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày bảo hành.Thiết bị được bảo hành theo đúng quí định của nhà sản xuất.HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115